Semalt: Onlaýnda bar bolan iň gowy bäş sany surat çykaryjy gural

Web döwmek we şekil çykarmak gurallary, ýakyn hepdelerde markaňyzyň ýa-da kompaniýaňyzyň nirä barjakdygyny habar berýär. Sanly marketologlar üçin amatly we internetden maglumatlary aňsatlyk bilen almaga kömek edýär. Şeýle hem, bu programmalary habar beriş serişdelerinden, e-poçta salgylaryndan, PDF faýllaryndan, HTML resminamalaryndan we suratlardan maglumatlary almak üçin ulanyp bilersiňiz. Geliň, internetdäki iň gowy surat çykarmak gurallarynyň sanawyny gözden geçireliň.

1. Saýlaň we zip:

Ygtybarly we mugt onlaýn surat çykarmak guralyny gözleýän bolsaňyz, “Pick” we “Zip” siziň üçin dogry wariantdyr. Vine, Facebook, Twitter we şuňa meňzeş saýtlardan suratlary we wideolary çykarmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, “Pick” we “Zip” -leri ulanyp, hiline zyýan bermezden Instagram-dan köp sanly suraty çykaryp bilersiňiz. Bu hyzmat bilen bellikli suratlary göçürip alyp, sazlamalaryny redaktirläp ýa-da islegleriňize görä reňklerini üýtgedip bilersiňiz. Bu hyzmatyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, suratlary gaty diskiňize PNG we JPG görnüşinde ýatda saklamaga mümkinçilik berýär.

2. Surat ýükleýji:

“Pick and Zip” ýaly, “Image Downloader” köp sanly suratlary we dinamiki web sahypalaryny nyşana almak üçin ulanylýan güýçli surat çykaryjydyr. Iň interaktiw giňeltmeleriň biri bolup, suratlaryňyzyň asyl ululygyny we reňklerini saklaýar. Şeýle hem suratlary ini, URL we beýikligi boýunça süzüp bilersiňiz, gural hem regex, hem-de wikard kartasyny goldaýar. Diňe çykarmak isleýän suratlaryňyzy saýlamaly, basmaly ýa-da tapawutlandyrmaly we “Image Downloader” -iň bu işi ýerine ýetirmegine rugsat bermeli. Soňra serhet ululyklaryny, reňklerini üýtgedip, suratlaryňyzyň giňligini görkezip, göni sosial media sahypalarynda paýlaşyp bilersiňiz.

3. Imageshli suratlary ýazdyryň:

Imageshli suratlary ýatda saklamak bilen, kiçijik suratdan birnäçe suraty çalt çykaryp we ýatda saklap bilersiňiz. Bir wagtyň özünde 25-den 50-e çenli surat çykarmaga mümkinçilik berýär we mugt hem tölegli görnüşde gelýär. Tölegli wersiýa web dizaýnerleri, grafiki dizaýnerler we mazmun kuratorlary üçin amatly we aýda bary-ýogy 3 dollar. Şeýle hem, ulanyjy adyny we parolyny talap edýän web sahypasynyň suratlaryny nyşana alyp bilersiňiz. Çykarylan suratlary awtonom görnüşde görüp bolýar, beýikligini we inini talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza görä sazlap bilersiňiz.

4. Amor surat ýükleýji:

Bir gezekde ýüzlerçe müňlerçe suratlary göçürip almak üçin ulanylýan güýçli şekil çykaryjy. Amor Photo Downloader, suratlary redaktirlemäge, reňklerini üýtgetmäge we öňünden kesgitlenen formatda ýatda saklamaga mümkinçilik berýän mugt programma üpjünçiligi. Photoshli suratlary kompýuteriňize gönüden-göni göçürip alyp bilersiňiz ýa-da derrew Facebook ýa-da Twitter-de paýlaşyp bilersiňiz.

5. Köp göçürip alýan suratlar:

Bir wagtyň özünde köp sanly JPG we PNG faýllaryny gyrmaga mümkinçilik berýän ýönekeý, çeýe we ajaýyp şekil ekstraktory. Doly göçürilenden we gurlansoň, köpçülikleýin göçürip almak suratlary ownuk üýtgeşmeleri amala aşyrmaga we suratlaryňyza özüne çekiji we hünärli görünmäge mümkinçilik berer. Şeýle hem bu ajaýyp hyzmaty ulanyp, şekilleriň slaýdşowyny döredip bilersiňiz.

send email